Begärd handlings existens

Start Forum Öppenhetsforum Begärd handlings existens

Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #36139
  Peter Wilson
  Gäst

  Om man tänker sig att en
  myndighet av misstag
  uppger att en viss
  handling – vars blotta
  existens omfattas av
  bestämmelse om sekretess –
  finns i myndighetens arkiv,
  men att myndigheten vägrar
  att lämna ut handlingen,
  finns det då något kammar-
  rätten kan göra för att
  ”reparera” den uppkomna
  skadan förutom att avslå
  begäran om att lämna ut
  ytterligare uppgifter ur
  handlingen? Jag förutsätter
  givetvis att handlingen
  finns hos myndigheten.
  Enligt min mening är det
  omöjligt för kammarrätten
  att ”reparera” den
  uppkomna skadan och i ett
  sådant tänkt sekretessmål
  måste det av dagboksbladet
  framgå att begärd handling
  finns och att kammarrätten
  tagit del av handlingen.
  Jag tänker mig exempelvis
  att ett mentalsjukhus
  vägrar att lämna ut en
  viss namngiven persons
  patientjournal, men att av
  myndighetsbeslutet framgår
  att en sådan handling
  finns i myndighetens arkiv.
  Som jag ser på saken måste
  i ett sådant tänkt fall
  kammarrätten infordra
  begärd handling och föra in
  uppgiften att begärd handling
  har inkommit till kammar-
  rätten i dagboksbladet.
  Delar ni denna uppfattning?

  #36140
  Peter Wilson
  Gäst

  Om man däremot tänker sig
  en situation där arkiv-
  myndigheten vägrat att
  lämna ut uppgift ens
  om huruvida en viss
  namngiven persons
  patientjournal från
  ett mentalsjukhus
  existerar/ej existerar
  får det inte framgå av
  dagboksbladet huruvida
  begärd handling existerar/
  ej existerar, men förutsatt
  att den existerar måste
  likväl kammarrätten ta del
  av begärd handling för att
  utreda om någon uppgift ur
  begärd handling kan lämnas ut
  utan hinder av sekretess,
  exempelvis uppgift om begärd
  handlings existens/
  icke-existens. Så utreds så
  kallade SÄPO-mål.

  #36144
  Peter Wilson
  Gäst

  Vänligen delge mig
  synpunkter på frågan
  hur man skall se på
  sekretessmål där redan
  uppgift om svaret på
  frågan om begärd handlings
  existens/icke-existens
  har sekretessvärde och
  därför inte utan vidare
  bör lämnas ut!

  #36150
  Per Hagström
  Moderator

  Nej, det går ju inte att reparera det faktum att myndigheten har avslöjat för sökanden att det finns en handling som motsvarar begäran.Det är väl inte exakt reglerat hur noggrant kammarrätten måste diarieföra handlingar i ett mål. Den kanske gör alla handlingar från myndigheten till en enda aktbilaga så att det inte går att urskilja den begärda handlingen från begäran eller från myndighetens avslagsbeslut till exempel. Kammarrätten borde i och för sig kunna skydda uppgifter om identiteten på den berörda patienten så att den inte sprids till fler än den klagande som redan vet detta.

  #36151
  Peter Wilson
  Gäst

  Om myndigheten har lämnat ut
  uppgiften att
  det finns en handling
  som motsvarar begäran
  och har lämnat ut uppgiften
  till sökanden
  utan förbehåll så kan
  knappast någon myndighet
  eller domstol med stöd
  av lag hindra sökanden
  från att föra uppgiften
  vidare. Har man hävt
  sekretessen så har man
  och det gäller också
  de fall där man har
  gjort det av misstag.

  #36153
  Per Hagström
  Moderator

  Det stämmer. Jag syftade på att kammarrätten själv inte behöver sprida dessa uppgifter utan eventuellt kan skydda dem med hänvisning till sekretess.

  #36158
  Peter Wilson
  Gäst

  Vad gäller diarieföringen
  och frågan huruvida
  kammarrätten måste/
  inte måste ta del av
  de handlingar sökanden
  begär utlämnade,
  menar jag att följande
  regler måste anses gälla.
  1. Kammarrätten måste
  ta del av de handlingar
  som begärs utlämnade.
  2. Anför emellertid
  myndigheten som skäl för
  vägran att lämna ut begärd
  handling att den inte finns
  och den uppgiften stämmer
  så är kammarrätten givetvis
  förhindrad från att ta del
  av den handling som begärs
  utlämnad.
  3. I de fall där myndigheten
  av sekretesskäl inte vill
  uppge huruvida det finns
  någon handling som motsvarar
  begäran måste kammarrätten
  också ta del av begärd
  handling förutsatt att den
  finns, men det får av dagboks-
  bladet inte framgå huruvida den
  finns med mindre än att kammar-
  rätten kommer fram till att
  sekretessen rörande huruvida
  begärd handling finns/ej finns
  kan hävas utan hinder av
  sekretess.

  I SÄPO-mål står det i dagboks-
  bladet att kammarrätten i SÄPO:s
  arkivlokaler har tagit del av
  uppgifter i SÄPO:s arkiv så
  att sökanden inte skall kunna
  beslå kammarrätten med att inte
  ha tagit del av begärda handlingar
  under förutsättning att de finns.

  Man kan alltså i sådana mål inte
  med hjälp av dagboksbladet sluta
  sig till huruvida det finns/
  ej finns handlingar som svarar
  mot sökandens begäran.

Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.