digitalt utlämnande och förvaltningslagen

Start Forum Öppenhetsforum digitalt utlämnande och förvaltningslagen

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #25038
  Tomas
  Gäst

  Hej,
  Kan begäran om digitalt utlämnande av allmänhandling kopplas till Förvaltningslagen (1986:223)?

  7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. […] Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

  Många handlingar lagras digitalt på myndigheten och det är i många fall känt att de inte innehåller känslig information. Då verkar det mycket enklare, snabbare, och billigare och definitivt smidigare för den enskilde om de lämnas ut över epost, särskilt i jämförelse med nuläget med kilovis med papper, porto, och separata fakturor.

  Följer det inte av 7 § att digitalt utlämnande i sådana fall är ett krav? Bortsett från att eventuellt avslag inte kan överklagas såklart.

  #25051
  Per Hagström
  Moderator

  Frågan om att införa en skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar digitalt har varit uppe i flera utredningar. Den mest gedigna genomgången gjordes nog i SOU 2010:4. Om du läser avsnitt 8.2 så ser du att utredningen konstaterade att 5 och 6 §§ förvaltningslagen inte innebär en skyldighet för myndigheter att lämna ut allmänna handlingar digitalt. 7 § verkar inte har varit på tapeten. Du hittar utredningen här:

  http://www.regeringen.se/49bb8b/contentassets/93d404b4554140cab61cd59d55712715/allmanna-handlingar-i-elektronisk-form—offentlighet-och-integritet-sou-20104

  Utredningen föreslog att det skulle införas en generell rätt till allmänna handlingar i elektronisk form, om ett sådant utlämnande inte bedömdes olämpligt i det enskilda fallet, men någon sådan rätt har inte införts. Om man överklagar en myndighets beslut att bara lämna ut handlingar på papper så blir överklagandet avvisat som du kan se här:

  http://www.allmanhandling.se/?s=%22digitalt+utl%C3%A4mnande%22

  #25059
  Tomas
  Gäst

  Från SOU 2010:4 8.2:
  Ett elektroniskt utlämnande är i allmänhet betydligt enklare och billigare för myndigheterna.

  Sekretess, integritet, etc är såklart motargument i vissa fall, men om begäran om utlämnande alltid är ett ärende så känns det som att grundläget borde vara elektroniskt utlämnande i en eller annan form.

  #25114
  Tomas
  Gäst

  Jag drabbades av pappersutlämnande av digital miljöinformation, överklagade till kammarrätt men fick avslag med hänvisning till RÅ 2008 not 72.

  Min bild är att
  * Omvandling av koordinater till karta gör att information förloras, innehållet i originalhandlingen kan inte återskapas. Dvs handlingen har inte lämnats ut till fullo vilket borde kunna överklagas.
  * Enligt Århuskonventionen och motsvarande EU-direktiv ska miljöinformation lämnas ut i begärt format, eller med motivering i annat rimligt format. Ärendet måste också kunna överklagas. Svensk lag är officiellt i linje med dessa krav så då borde de följas i praktiken också.
  * Elektroniskt utlämnande borde normalt följa av 7 § FL om allt redan lagras digitalt och innehållet inte är känsligt. I mitt fall handlar det om 1-2 kg papper och motsvarande kostnad för papper och porto helt i onödan, eller möjligen just för att göra hanteringen dyr, långsam, komplicerad och osmidig.

  Borde jag låta bli att överklaga till HFD? Om handlingen lämnas ut imorgon, är det fortfarande möjligt och lämpligt att överklaga det enligt mig felaktiga ursprungliga beslutet?

  #25309
  Per Hagström
  Moderator

  Nu är jag ute på djupt vatten för EU-rätt är inte min starka sida men i preambeln i direktivet 2003/4/EG kan man läsa följande i punkten 14:

  ”Offentliga myndigheter bör göra miljöinformation
  tillgänglig i den form eller det format som den sökande
  begär om inte informationen redan finns tillgänglig i en
  annan form eller ett annat format eller det är rimligt att
  göra den tillgänglig i en annan form eller ett annat
  format. Dessutom bör offentliga myndigheter åläggas att
  vidta alla rimliga åtgärder för att lagra miljöinformation
  som innehas av eller förvaras för myndigheterna i sådan
  form eller sådant format som lätt kan reproduceras och
  kommas åt på elektronisk väg.”

  Men det är inte säkert att du kan åberopa den här bestämmelsen i direktivet eftersom utgångspunkten är att direktiv inte har direkt effekt i en medlemsstat utan måste implementeras där genom nationella lagar och regler. Jag undrar om Sverige tycker sig ha implementera direktivet genom tryckfrihetsförordningen men det är ju tveksamt med tanke på att direktivet verkar ställa hårdare krav än TF när det gäller i vilket format handlingar ska utlämnas. I vissa situationer när man kan peka på att ett direktiv inte har implementerats i tillräckligt hög grad av en medlemsstat kan enskilda medborgare i stället åberopa direktivet direkt men jag vet inte om kriterierna för det är uppfyllda i det här fallet. Du borde kanske fråga någon på Naturvårdsverket om hur Sverige har tänkt kring implementeringen av direktivet i den del som gäller utlämnande i visst format. Jag vet inte vad man har för möjligheter att som enskild medborgare åberopa Århuskonventionen direkt.

  Ett annat problem verkar vara att kammarrätten i ditt fall inte ens vill ta upp frågan om Århuskonventionen och EU-direktivet eftersom Skogsstyrelsen bara har prövat din begäran mot tryckfrihetsförordningen. Det kanske talar för att du skulle testa att begära ut samma information från Skogsstyrelsen igen men uttryckligen åberopa Århuskonventionen och direktivet i stället för tryckfrihetsförordningen.

  När det gäller informationsförlusten som har uppstått genom utlämnande på papper så tycker jag att det borde vara något som kan överklagas. Om du har begärt ut en handling som innehåller viss information och får ut en handling där delar av informationen saknas har du i praktiken fått delvis avslag på din begäran.

  Problemet med att överklaga till HFD är att du måste få prövningstillstånd och då krävs mer än att den överklagade domen är fel. HFD tar i huvudsak upp fall som är intressanta för att skapa ett prejudikat som vägledning för lägre instanser. Det kanske talar för att du i stället ska göra en ny begäran till Skogsstyrelsen där du dels åberopar konventionen och direktivet, dels förklarar att en utskrift saknar en del information som finns i den digitala filen.

Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.