Får inte ut handlingarna

Start Forum Öppenhetsforum Får inte ut handlingarna

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #17768
  Mikael
  Gäst

  Hej!

  Jag är fritidspolitiker och sitter i bl.a. kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I 2017 års budget gav politiken förvaltningen följande uppdrag ”Ta fram tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utred sammanslagningen av kommunens två högstadieskolor”.

  På senaste mötet i kommunstyrelsen skulle vi ta ett inriktningsbeslut om vi var intresserade av en sammanslagning av högstadieskolan eller ej. Någon tillväxtplan för grundskolan i centralorten fanns inte med. Inför beslutet hade vi fått en tjänsteskrivelse på 3 sidor. Jag ansåg att tjänsteskrivelsen var otillräcklig och begärde därför ut materialet som omnämns i tjänsteskrivelsen.

  Jag får till svar att ”det material som finns i detta ärende, och som är att anse som allmän handling, är det material du har inför mötet i kommunstyrelsen”

  I tjänsteskrivelsen skriver man bl.a. förvaltningens utredning identifierar utmaningar att beakta vid skapandet av en ny högstadieskola, men framför allt de möjligheter som nya, moderna och pedagogiska lärmiljöer innebär. Man skriver också ”planerade utökningar och ombyggnationer räcker inte för att möta det ökade behovet av platser i centralortens grundskolor visar befolkningsprognoser”. Vidare skriver de ”styrkor och svagheter i dagsläget samt möjligheter och utmaningar vid en sammanslagning av kommunens högstadieskolor, var i fokus och sammanställdes i en SWOT-analys”. Dessutom skriver förvaltningen ”befolkningsprognos och kapacitetsutredningar visar att skolorna redan nått maximalt nyttjande”.

  Förvaltningens förslag till beslut (som i ärendeprotokollet blir ordförandes förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut)

  Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever i årskurs 7-9 i kommunen

  Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning.

  Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom nybyggnation.

  Jag är inte nöjd med det svaret, utan skickar in följande:

  Önskar prövning av avslag på tidigare begäran om utlämning av utredning om en samlad högstadieskola

  Härmed begär jag att Ulricehamns kommun prövar frågan och fattar ett formellt beslut om varför kommunen väljer att ej lämna ut hela den samlade utredningen (inklusive t.ex. kapacitetsutredning, SWOT-analys m.m.) som är gjord om en sammanslagen högstadieskola (Dnr 2017/418), en utredning som politiken dessutom har begärt av förvaltningen. Jag begär också en juridisk hänvisning som motiverar beslutet och hänvisar till den eller de lagparagrafer som beslutet att inte lämna ut materialet grundar sig på.
  Jag önskar också en besvärshänvisning.

  Efter att inte ha erhållit något svar efter 6 dagar skickar jag ett nytt mail:

  Förra torsdagen begärde jag prövning av avslag på tidigare begäran om utlämning av utredning om en samlad högstadieskola. Samma dag erhöll jag besked om att min begäran var mottagen och handläggningen påbörjad. Imorgon torsdag har det gått en vecka och det kan inte ses som ärendet har hanterats skyndsamt! Jag förväntar mig ett besked imorgon torsdag!

  Igår erhöll jag följande svar:

  Avslag på begäran om att få ut handlingar dnr 2018/19

  Ärendet
  Den 29 december 2017 begärde du hos kommunstyrelsens kommunledningsstab att få ta del
  av handlingar gällande den samlade utredningen (inklusive t.ex. kapacitetsutredning, SWOT-analys m.m.) angående inriktningsbeslut i det pågående ärendet om en sammanslagen högstadieskola, dnr 2017/418, som skulle komma att behandlas av kommunstyrelsen den 8 januari 2018.

  I kallelsen till kommunstyrelsen den 8 januari bifogades en tjänsteskrivelse om tre sidor, inga övriga handlingar sändes ut eftersom det nu aktuella beslutsärendet endast avsåg en inriktning av det fortsatta utredningsarbetet och inte ett beslut i sak.

  Skäl för beslutet
  Myndighetens skyldighet att utlämna allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess framgår av 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) jfr 6 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 §§ TF är att anse som inkommen eller upprättad hos myndighet. Handling anses enligt 2 kap 7 § TF upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts

  I förevarande fall är ärendet inte slutbehandlat. Vidare avser det nu aktuella ärendet ett beslut om inriktning av det fortsatta utredningsarbetet avseende en ny högstadieskola i kommunen. De efterfrågade uppgifterna torde finnas tillgängliga när det fortsatta utredningsarbetet har slutförts och frågan hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut i sak. Handlingar som är under behandling och inte är färdigställda omfattas inte av handlingsoffentligheten. De utgör då arbetsmaterial. Genom ordet ”upprättad” i 2 kap 7 § TF har markerats att handlingar ska bli allmänna och därmed i princip tillgängliga för allmänheten först då de föreligger i sitt definitiva skick. Kommunstyrelsen utlämnar inte internt arbetsmaterial i ett ärende som inte är slutbehandlat.

  Handlingarna utlämnas inte eftersom de inte är allmänna, d.v.s. de är i tryckfrihets-
  förordningens mening varken inkomna till eller upprättade av myndigheten.

  Beslut
  Ulricehamns kommun, kommunstyrelsen, avslår din begäran om att få ta del av handlingar gällande en sammanslagen högstadieskola.

  Sen finns det en besvärshänvisning längst ned.

  Har kommunen agerat korrekt i det här ärendet? Eller kan t.ex. kapacitetsutredning, befolkningsutredning, SWOT-analys och den utredning de nämner anses som offentlig handling/allmän handling från början eller då vi fattat beslut i kommunstyrelsen, eller måste även inriktningsbeslutet ha passerat kommunfullmäktige innan det anses som allmän/offentlig?
  Gör det någon skillnad att politiken har begärt att ärendet ska utredas och inte får ta del av utredningen?
  Eller blir inte handlingarna tillgängliga innan vi fattat beslut om att vi verkligen ska bygga en ny samlad högstadieskola om 1-2 år?
  När räknas den här typen av ärende som slutbehandlad?
  En PowerPoint-presentation hölls för oss politiker av kommunchefen. Har jag rätt att få ta del av PowerPoint-presentationen? Kan den anses vara expedierad? Samma person var även ute på åtminstone en högstadieskola och presenterade den nya högstadieskolan för lärare/personal och andra medarbetare på kommunen. Jag tror även att samma PowerPoint-presentationen visades där. Räknas den som expedierad då?
  Något annat jag kan göra?
  Något jag har missat?

  Tacksam för svar!

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.