Per Hagström

Forumsvar skapade

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 319 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: Anonym uthämtare #45110
  Per Hagström
  Moderator

  Nej, de får inte sprida information om att just du har begärt ut de aktuella uppgifterna, se dessa fall:

  Spred uppgift om vem som begärt ut handlingar

  JO 5812-11

  Sökande hängdes ut i veckobrev

  som svar på: Medicinsk kunskap #45109
  Per Hagström
  Moderator

  Ja du kan hänvisa till att du begär ut deras CV med stöd av offentlighetsprincipen.

  som svar på: Är kursintyg allmän handling #45108
  Per Hagström
  Moderator

  Har du begärt ut handlingen från landstinget eller från någon högskola där personen har läst den aktuella kursen? Myndigheten i fråga måste kunna upplysa dig om vilken sekretessregel som den stöder sig på för att avslå din begäran utan att du ska behöva begära ett överklagbart beslut. Bedömningen att inte lämna ut handlingen måste ju grunda sig på en sekretessregel eftersom allmänna handlingar som utgångspunkt är offentliga.

  som svar på: Anteckningar från ledningsmöte #44560
  Per Hagström
  Moderator
  som svar på: Läkare #44559
  Per Hagström
  Moderator

  Du kan, med stöd av offentlighetsprincipen, begära ut den dokumentation som finns om avskedandet hos landstinget. Det kan hända att vissa uppgifter i handlingarna är sekretessbelagda. Jmf med denna dom.

  Per Hagström
  Moderator

  Hej, jag ber om ursäkt att svar har dröjt. Tillsynsmyndigheter när det gäller den här typen av frågor är JO och JK. Du kan anmäla polisen dit. Du kan också polisanmäla dem tjänstemän som du menar är ansvariga för att inget beslut har fattats. Att inte meddela ett skriftlig avslagsbeslut med besvärshänvisning i ett ärende om utlämnande av allmänna handlingar kan vara tjänstefel vilket du ser i den här domen.

  Anmälningar mot poliser hanteras av Särskilda utredningar som du kan läsa om här.

  som svar på: Lss och beslut #43601
  Per Hagström
  Moderator

  Generellt sett är sekretessen svag hos Försäkringskassan ( se 28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Men enligt 26 kap. 1 § 4 st 4 p OSL ska verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade jämställas med socialtjänst och inom socialtjänsten är sekretessen starkt. Oavsett vilken det är som blir tillämplig i ditt fall så har du möjlighet att begära ut besluten i avidentifierad form, det vill säga utan personuppgifter eller andra uppgifter som gör att respektive person kan identifieras.

  som svar på: Rätt att publicera bild ur offentlig handling? #43443
  Per Hagström
  Moderator

  Jag antar att du har fått ut handlingen utan att myndigheten har beslutat om något sekretessförbehåll som begränsar hur du får använda handlingen. Finns det inget sådant beslut så står inte sekretessreglerna i vägen för en publicering.

  Jag kan inte heller se att upphovsrätt blir ett problem. Handlingar som myndigheter har upprättat omfattas som regel inte av upphovsrätt. Handlingar som har kommit in till myndigheter från utomstående är däremot skyddade av upphovsrätt i många fall.

  Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL. Om handlingen du har fått ut är ett tillsynsbeslut så gäller ingen upphovsrätt enligt 9 § 1 st i URL. Bilden är väl knappast ett ”alster av bildkonst” som det står i 9 § 2 st. Om handlingen snarare är ett beslutsunderlag, till exempel ett inspektionsprotokoll, så regleras upphovsrätten i 26 § 2 st URL. Där står det att var och en får återge den typen av handlingar så upphovsrätten är inget hinder i det avseendet heller.

  Huruvida en publicering kan innebära förtal eller bryta mot de pressetiska reglerna kan jag inte uttala mig om. Jag vet inte tillräckligt om fallet och är inte heller någon expert på det området.

  som svar på: Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? #43383
  Per Hagström
  Moderator

  Hej talespersonen syftar nog på det här avgörandet i Högsta förvaltningsdomstolen. Det säger att mejl inte blir allmänna handlingar bara av att skickas mellan tjänstemän vid samma myndighet. Mejlen korsar ju ingen myndighetsgräns och blir därför inte inkomna eller expedierade. De anses inte heller ha ”färdigställts på annat sätt” genom mejlväxlingen. Det är ett begrepp som används i 2 kap. 10 § första stycket sista meningen tryckfrihetsförordningen. Däremot kan mejlen vara att betrakta som upprättade enligt ett rekvisit som finns lite tidigare i samma paragraf och stycke, nämligen detta: ”En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats”. Mejl som har koppling till ett ärende blir alltså allmänna handlingar när beslutet i ärendet har fattats. Men det finns vissa typer av handlingar i ett ärende som inte blir allmänna ens när ärendet är avslutat och det är handlingarna i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen: utkast och minnesanteckningar.

  Vad talespersonen i ditt fall menar med att mejlen måste innehålla uppgifter av betydelse för ärendet för att vara allmänna handlingar vet jag inte riktigt. Hen kanske syftar på att handlingar som tillför sakuppgifter till ett ärende aldrig kan vara utkast eller minnesanteckningar. Vad menas då med att tillföra sakuppgifter? Säg att ett ärende gäller frågan om en skogsägare ska få avverka en del av sin skog. Om handläggaren i ärendet får ett mejl från en kollega där det står att det finns en utrotningshotad grodart i området som inte överlever på ett kalhygge då har kollegan tillfört ärendet en sakuppgift. Om kollegan i ett senare mejl skriver att det finns en dom i högsta instans där förekomsten av samma grodart betraktades som ett hinder för avverkning så är det inte att tillföra en sakuppgift.

  Å andra sidan är det inte krav att handlingar ska tillföra ärendet sakuppgifter för att vara allmänna handlingar. Det räcker att de har ärendeanknytning och inte kan kategoriseras som utkast eller minnesanteckningar, se denna dom:

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2018/10/KR_Goteborg_689_18.pdf

  Här är andra avgöranden på temat interna mejl som kan vara intressanta:

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/03/KR_Sthlm_8963_15.pdf

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/10/KR_Sthlm_5548_16.pdf

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2014/09/KR_Goteborg_3335.pdf

  som svar på: Dokument i elektronisk form #43243
  Per Hagström
  Moderator

  Varför får du inte mejla myndigheten? Vem säger att du inte får göra det?

  som svar på: Offentlighetsprincipen och jobbansökan #43058
  Per Hagström
  Moderator

  Inkomna jobbansökningar är allmänna och offentliga handlingar som du har rätt att få ut. Problemet med att begära en lista är att det kanske inte finns någon sådan färdig lista utan bara en hög med inkomna ansökningar. Kommunen är inte skyldig att skapa en ny handling åt dig. Du kan däremot begära ut alla inkomna ansökningar. Om du inte vill betala för kopior av dessa kan du begära att ta del av dem på plats utan kostnad. Det finns ingen sekretess som skyddar ansökningar till en kommunal tjänst. Gör en skriftlig begäran och begär ett skriftlig överklagbart beslut för det fall att kommunen inte lämnar ut begärda handlingar. Du kan återkomma hit om det händer och berätta hur de motiverar sitt beslut.

  som svar på: Botkyrka Dialogkommission #43057
  Per Hagström
  Moderator

  Hade det gjorts anteckningar skulle jag kunna svara på om de är allmänna handlingar men jag vet inte vad det finns för skyldighet att dokumentera dessa rådslag.

  Per Hagström
  Moderator

  Hej! Den här domen visar att det är möjligt att begära ut mejl som innehåller vissa specifika ord:

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2015/09/KR_Goteborg_514_15.pdf

  Men denna dom kan tolkas som att begäran inte får vara för bred utan behöver begränsas i tid eller kanske till vissa avsändare och mottagare:

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2018/12/KR_Sthlm_7359_18.pdf

  som svar på: åtgärdprogram #43051
  Per Hagström
  Moderator

  I och med att din son är vuxen så har du inte den rätt till insyn som tillkommer en vårdnadshavare. Däremot har var och en rätt att begära ut allmänna handlingar från myndigheter och ett åtgärdsprogram blir en allmän handling när det är beslutat av rektorn eller någon annan som har rätt att fatta ett sådant beslut. Nästa fråga är om åtgärdsprogrammet är offentligt eller om det innehåller sekretessbelagda uppgifter som inte kan lämnas ut till dig. Så här står det i propositionen 2013/14:160 på sidan 14 sista stycket:

  ”Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området. Regleringen innebär alltså att uppgifter om enskildas personliga förhållanden i en utredning om särskilt stöd kan omfattas av sekretess, men att ett beslutat åtgärdsprogram är en offentlig allmän handling.”

  Att sekretess inte gäller beslut framgår också direkt av lagtexten i 23 kap. 2 § andra stycket sista meningen offentlighets- och sekretesslagen.

  Du kan även läsa på sidan 16-17 i Skolverkets allmänna råd om bland annat åtgärdsprogram.

  som svar på: Landstingsanställda #42805
  Per Hagström
  Moderator

  Om du ska göra det med stöd av offentlighetsprincipen så behöver du fundera på i vilka allmänna handlingar hos landstinget som uppgifterna finns. Personalavdelningen har ju koll på vilka som jobbar på en viss avdelning och där finns också deras anställningsavtal. Det kan vara svårt att få ut vårdanställdas personnummer men namn och titel kan inte sekretessbeläggas. Att personalavdelningen kommer att försöka är en annan sak. Men du kanske kan återkomma när det händer. För att få reda på vilka som jobbade ett visst pass behöver du kanske kolla om det upprättas listor över personal i tjänst under ett visst pass.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 319 totalt)