Stadgar för Föreningen Utgivarna

Antagna den 9 mars 2012. Senast ändrade den 21 april 2021. 

 • 1 ÄNDAMÅL

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska branschföreningar och medieföretag i Sverige. 

Medlemmarna förenas av att de är förankrade i den svenska publicistiska traditionen med en vidsträckt tryck- och yttrandefrihet, en fri och oberoende nyhetsförmedling, allmänhetens rätt till information, respekt för upphovsrätten och ett engagemang för det fria ordet. 

Utgivarnas ändamål är att verka för yttrandefrihet och mediernas legitimitet och oberoende, bland annat genom att: 

 • säkerställa ett väl fungerande självsanerande medieetiskt system,
 • driva frågor som hotar att begränsa mediers eller enskilda journalisters möjligheter att verka,
 • driva frågor om öppenhet, tryck- och yttrandefrihet 
 • värna den svenska modellen med ansvarigt utgivarskap
 • samt i övrigt företräda medlemmarna när de har gemensamma intressen gentemot statsmakt, myndigheter, organisationer och företag i Sverige och internationellt.

Utgivarnas verksamhet är begränsad till sådana frågor där det finns ett gemensamt intresse. Övriga frågor hanteras av respektive organisationer och företag. 

 • 2 MEDLEMSKAP

Medlemskap i Utgivarna kan beviljas branschorganisationer som företräder publicistiskt drivna företag. Publicistiska företag som verkar i sektorer där branschorganisationer inte finns kan beviljas medlemskap i Utgivarna. 

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen med 4/5 majoritet. 

Medlemskap i Utgivarna upphör vid det årsskifte, som inträffar näst efter sex månader, sedan uppsägning från medlems eller Utgivarnas sida ägt rum. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Medlem, som upphör med den verksamhet för vilken den beviljats inträde, eller blir försatt i konkurs, anses därmed ha utträtt ur Utgivarna. 

Organisation eller företag som upphört att vara medlem i Utgivarna har ingen rätt att återfå till Utgivarna inbetalda medel, inte heller att utfå någon andel av Utgivarnas tillgångar. 

 • 3 ORGANISATION

Verksamheten i Utgivarna ska bedrivas rationellt och, i så stor utsträckning som möjligt, samordnas med medlemmarnas verksamheter. 

 • 4 MEDLEMSAVGIFTER OCH EXTRA AVGIFTER

Utgivarnas verksamhet bekostas med medlemsavgifter. Styrelsen beslutar om organisationens verksamhetsnivå och de medel som erfordras för denna. 

Medlem ska årligen erlägga medlemsavgift till Utgivarna efter av ordinarie föreningsmöte fastställda grunder eller i särskild skriftlig överenskommelse som godkänts av samtliga medlemmar. 

Styrelsen kan besluta att medlem, helt eller delvis, betalar medlemsavgift genom anvisande av personella eller andra resurser. Styrelsen skall tillse att en tillräcklig andel av Utgivarnas intäkter tillförs organisationen i kontanta medel för att verksamheten skall kunna bedrivas rationellt. 

Genom beslut av föreningsmöte – eller i särskild överenskommelse som godkänts av samtliga medlemmar – kan uttas en extra avgift utöver den årliga medlemsavgiften. 

 • 5 STYRELSE, ORDFÖRANDE OCH PRESIDIUM

Utgivarnas angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av tolv ordinarie ledamöter, tolv suppleanter och en vd. 

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med nästföljande ordinarie föreningsmöte. 

Vd utses av styrelsen efter förslag från presidiet. Vd ska vara en från de grundande medlemmarna oberoende person. De grundande medlemmarna måste vara eniga om valet av vd. Vd svarar för Utgivarnas löpande verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och är föredragande på möten om inte annat beslutas. Vd har inte rösträtt på styrelse- eller medlemsmöte. 

Styrelsen skall inom sig utse fyra ledamöter, varav en är ordförande och tre är vice ordförande vilka tillsammans utgör styrelsens presidium. Ordförandeposten skall i tvåårsperioder rotera mellan de grundande medlemmarna. Vd är adjungerad i presidiet. 
Presidiet utgör föreningens valberedning. 

Valbara till styrelsen är personer som innehar en ledande ställning i medlemsorganisationerna/medlemsföretagen, vilka har rätt att nominera kandidater till styrelsen. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter gör framställning om detta. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst 4/5 av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med 4/5 majoritet. 

Ingen får delta i beslut som rör hen själv eller där jäv av annan anledning kan anses föreligga. 

Vid styrelsesammanträdena ska föras protokoll, upptagande de närvarandes namn, de föredragna ärendena samt fattade beslut. Protokollet ska justeras på sätt styrelsen som beslutar. 

Utgivarna tecknas av vd upp till 25 000 kr. Mellan 25 001-50 000 tecknar vd och ordförande gemensamt. Belopp över 50 001 kronor kräver styrelsens beslut. 

 • 6 STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsens uppgift är, utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar, 

 • att övervaka verksamheten samt tillse att dessa stadgar efterföljs,
 • att aktivt ta upp och driva frågor av större principiell vikt,
 • att förbereda ärenden till föreningsmöte,
 • att verkställa på föreningsmöte fattade beslut,
 • att lämna vd direktiv till ledning för verksamheten,
 • att låta föra räkenskaper samt under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta Utgivarnas tillgångar,
 • att på ordinarie föreningsmöte varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte balansräkning och resultaträkning samt revisorernas utlåtande däröver,
 • att årligen upprätta budget för Utgivarna,
 • att i övrigt arbeta för främjande av Utgivarnas syften.

Styrelsen har rätt att befullmäktiga ombud att företräda Utgivarna gentemot myndigheter, domstolar och övriga utomstående samt att i övrigt föra Utgivarnas talan. 

 • 7 RÄKENSKAPER, REVISION

Utgivarnas verksamhets- och räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår. 

För varje verksamhetsår ska styrelsen avge förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning. Denna ska årligen, senast den 1 april påföljande år, stå till revisorernas förfogande. 

Granskning av Utgivarnas räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs av en auktoriserad revisor. Revisorn utses på ordinarie föreningsmöte för tiden till och med nästa ordinarie föreningsmöte. 

Revisorerna ska före den 1 maj avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt lämna rapport till styrelsen. 

 • 8 FÖRENINGSMÖTEN

Ordinarie föreningsmöte hålls varje år före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till ordinarie föreningsmöte ska ske minst tre veckor före mötet genom brev med post eller e-post. 

Minst en vecka före ordinarie föreningsmöte ska föredragningslista, upptagande de ärenden som därvid ska förekomma, jämte tillhörande dokumentation, tillställas medlemmarna. 

Extra möte hålls när styrelsen anser det befogat eller när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen för visst angivet ändamål gör framställning om detta hos styrelsen. Kallelse utfärdas i samma ordning som till ordinarie möte. 

Påfordrar ärenden skyndsam behandling får extra möte sammanträda tidigast tre dagar efter utfärdad kallelse, som i sådant fall kan ske genom e-post eller liknande. 

Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Oavsett rösträtt har samtliga närvarande yttrande- och förslagsrätt. Omröstning sker öppet, men val verkställs med slutna sedlar om någon begär det. 

När det för giltighet av beslut krävs att detta fattas på två på varandra följande möten, ska kallelse till det andra mötet inte ske innan det första hållits. 

 • 9 MÖTESÄRENDEN

Föreningsmöte öppnas av ordförande eller vid förfall för denne av någon av vice ordföranden. 

På mötet ska förteckning över de närvarande röstberättigade upprättas och godkännas. Mötet kan dock besluta att en sådan förteckning inte ska justeras förrän behov uppkommer. 

Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma: 

 1. Val av ordförande vid mötet.
 2. Val av justeringsperson.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för föregående års förvaltning.
 10. Framställningar från styrelsen.
 11. Ärende som medlem senast tre veckor före mötet hos styrelsen skriftligen anmält till handläggning vid mötet.
 12. Bestämmande av avgifter för följande år i enlighet med § 4.
 13. Bestämmande av ersättning till ordförande, vice ordförande och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för var och en av dessa.
 15. Val av revisorer och suppleanter för dem.

Ärende som inte sammanhänger med något av de ärenden som är upptagna på föredragningslistan, får upptas till beslut om samtliga närvarande är eniga om detta. 

 • 10 PÅFÖLJD VID BROTT MOT STADGAR OCH BESLUT

Bryter medlem mot dessa stadgar eller avtal, som av medlemmen med styrelsens godkännande eller av föreningen på dennes vägnar blivit behörigen ingånget eller mot mötes eller styrelsens i enlighet med dessa stadgar fattade beslut, kan medlemmen ådömas skadestånd eller uteslutas ur föreningen. Båda dessa påföljder kan förekomma samtidigt. 

Fråga om skadestånd och uteslutning avgörs, sedan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig, av styrelsen som även bestämmer skadeståndsbeloppet. 

Medlem har rätt att besvära sig över styrelsens beslut hos föreningsmöte. Besvären ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor efter det att styrelsens beslut blivit känt för medlemmen. 

 • 11 FÖRENINGENS FONDER

Föreningen ska ha en dispositionsfond. Till dispositionsfonden förs vid varje års slut det eventuella överskott av föreningens verksamhet som uppstått under året. Dispositionsfondens medel får tas i anspråk för sådana särskilda ändamål som beslutas av styrelsen. 

 • 12 KRIG OCH LIKNANDE FÖRHÅLLANDEN

Vid krig och motsvarande förhållanden gäller följande. Om på grund av rådande förhållanden ordinarie föreningsmöte inte kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och föreningsmöte åter hålls, att medlemmarnas avgifter ska erläggas i enlighet med de normer som senast fastställdes vid föreningsmötesbeslut samt att de personer som genom föreningsmötesbeslut senast utsetts till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och suppleanter samt ledamöter i valberedning ska anses ha fått sina uppdrag förlängda. 

 • 13 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av Utgivarna fordras antingen enhälligt beslut av samtliga vid ordinarie föreningsmöte närvarande röstberättigade ombud eller minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster vid ettvart av två efter varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Vid fråga om Utgivarnas upplösning ska ett av dessa vara ordinarie föreningsmöte. 

 • 14 TILLGÅNGARNA VID UPPLÖSNING

I händelse av Utgivarnas upplösning ska föreningens tillgångar, sedan dess förpliktelser infriats, fördelas bland dess dåvarande medlemmar i förhållande till summan av vad var och en under de senaste fem åren har inbetalat i avgifter. Föreningsmötet har även rätt att utan samband med föreningens upplösning, och i samma ordning som anges i § 15, och med samma fördelning som ovan, besluta att föreningens fondmedel helt eller delvis ska utskiftas till medlemmarna. 

 • 15 SKILJENÄMND

Tvist mellan medlem å ena sidan och Utgivarna å andra sidan ska avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande. Om tvisteföremålets värde är lägre än 10 prisbasbelopp ska tvisten avgöras av en skiljeman som parterna enas om. Om enighet om val av skiljeman ej uppnås ska denne utses av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

Platsen för skiljeförfarandet är Stockholm om ej annat anges.