STADGAR FÖR FÖRENINGEN UTGIVARNA

Antagna den 9 mars 2012. Ändrade den 4 juli 2016

§ 1 ÄNDAMÅL
Utgivarna är en intresseorganisation för alla publicistiska medieföretag i Sverige.
Medlemmarna förenas av att vara djupt förankrade i den svenska publicistiska traditionen med en vidsträckt tryck- och yttrandefrihet, en fri och oberoende nyhetsförmedling, allmänhetens rätt till information, respekt för upphovsrätten och ett engagemang för det fria ordet.
Utgivarnas ändamål är att verka för att säkerställa publicistiskt och ekonomiskt starka medieföretag genom att:
a) driva branschgemensamma frågor inom framför allt den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten samt övrig medierätt, mediepolitik och FoU,
b) identifiera faktorer, t ex konsumentbeteenden och teknikutveckling, som påverkar medlemsföretagen inom ramen för de frågor som anges i a),
c) företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot statsmakt, myndigheter och andra organisationer i Sverige, EU och i andra internationella organ inom ramen för de frågor som anges i a).
Utgivarnas verksamhet enligt a) – c) är begränsad till sådana publicistiska frågor där det finns ett entydigt gemensamt intresse. Övriga frågor hanteras som tidigare av respektive organisationer och företag.
Medlemmarna i Utgivarna kommer från olika ägarstrukturer, organisationer och branscher. De konkurrerar med varandra utifrån skilda roller, uppdrag och utvecklingsstrategier. Deras strävan att samordna resurser och säkra kompetens reflekterar en utveckling där gamla gränser mellan medieformat suddats ut och ställer nya krav på arbetsformer

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i Utgivarna kan beviljas branschorganisationer som företräder publicistiskt drivna företag. Publicistiska företag som verkar i sektorer där branschorganisationer inte finns kan beviljas medlemskap i Utgivarna.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen med 4/5 majoritet.
Medlemskap i Utgivarna upphör vid det årsskifte, som inträffar näst efter sex månader, sedan uppsägning från medlems eller Utgivarnas sida ägt rum. Uppsägning ska ske skriftligen.
Medlem, som upphör med den verksamhet för vilken den beviljats inträde, eller blir försatt i konkurs, anses därmed ha utträtt ur Utgivarna.
Organisation eller företag som upphört att vara medlem i Utgivarna har ingen rätt att återfå till Utgivarna inbetalda medel, inte heller att utfå någon andel av Utgivarnas tillgångar.

§ 3 ORGANISATION
Verksamheten i Utgivarna ska bedrivas rationellt och, i så stor utsträckning som möjligt, samordnas med medlemmarnas verksamheter. Utgivarna kan besluta att viss verksamhet, för vilken medlemmarna är skyldiga att erlägga en avgift, ska bedrivas i särskild juridisk person.

§ 4 MEDLEMSAVGIFTER OCH EXTRA AVGIFTER
a) medlemsavgifter
Utgivarnas verksamhet bekostas med medlemsavgifter. Styrelsen beslutar om organisationens verksamhetsnivå och de medel som erfordras för denna.
Medlem ska årligen erlägga medlemsavgift till Utgivarna och sådan särskild juridisk person som omnämns i § 3, efter av ordinarie föreningsmöte fastställda grunder eller i särskild skriftlig överenskommelse som godkänts av samtliga medlemmar.
Styrelsen kan besluta att medlem, helt eller delvis, betalar medlemsavgift genom anvisande av personella eller andra resurser. Styrelsen skall tillse att en tillräcklig andel av Utgivarnas intäkter tillförs organisationen i kontanta medel för att verksamheten skall kunnabedrivas rationellt.
b) extra avgifter
Genom beslut av föreningsmöte – eller i särskild överenskommelse som godkänts av samtliga medlemmar – kan uttas en extra avgift utöver den årliga medlemsavgiften.

§ 5 STYRELSE OCH PRESIDIUM/ARBETSUTSKOTT
Utgivarnas angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av tolv ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden.
För de ordinarie ledamöterna skall utses personliga suppleanter. Utgivarnas verkställande direktör är inte ledamot av styrelsen.
Styrelsen utses vid ordinarie föreningsmöte för tiden till och med nästföljande ordinarie föreningsmöte.
Ordföranden i Utgivarna utses av föreningsmötet. Ordförandeposten skall i tvåårsperioder rotera mellan de grundande medlemmarna.
Under Utgivarnas första verksamhetsår kan en oberoende, extern ordförande övervägas. I sådant fall skall en valberedning föreslå ordförande. De grundande medlemmarna måste vara eniga om valet av sådan extern ordförande.
Om en extern ordförande utses under Utgivarnas första verksamhetsår skall styrelsen under denna period bestå av elva ledamöter.
Styrelsen skall inom sig utse tre vice ordföranden.
Valbara till styrelsen är personer som innehar en ledande ställning i medlemsorganisationerna/medlemsföretagen, vilka har rätt att nominera kandidater till styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter gör framställning om detta.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 4/5 av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med 4/5 majoritet.
Ingen får delta i beslut som rör honom själv eller, i frågor som ej omfattas av § 1 a) – c), där jäv av annan anledning kan anses föreligga.
Vid styrelsesammanträdena ska föras protokoll, upptagande de närvarandes namn, de föredragna ärendena samt fattade beslut. Protokollet ska justeras på sätt styrelsen beslutar.
Utgivarna och sådan särskild juridisk person som omnämns i § 3 tecknas av den eller de som styrelsen utser.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen beslutar vilka frågor som ska hänskjutas till detta utskott för behandling.
VD är föredragande i såväl styrelsen som arbetsutskottet.

§ 6 STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsens uppgift är, utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar,

 • att övervaka verksamheten samt tillse att dessa stadgar efterföljs,
 • att aktivt ta upp och driva frågor av större principiell vikt,
 • att förbereda ärenden till föreningsmöte,
 • att verkställa på föreningsmöte fattade beslut,
 • att lämna verkställande direktören direktiv till ledning för verksamheten,
 • att låta föra räkenskaper samt under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta Utgivarnas och den särskilda juridiska persons som omnämns i § 3 tillgångar,
 • att på ordinarie föreningsmöte varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte balansräkning och resultaträkning samt revisorernas utlåtande däröver,
 • att årligen upprätta budget för Utgivarna och sådan särskild juridisk person som omnämns i § 3.
 • att före utgången av varje verksamhetsår, besluta om hur det fastställda avgiftsuttaget ska fördelas mellan Utgivarna och sådan särskild juridisk person som
  omnämns i § 3,
 • att i övrigt arbeta för främjande av Utgivarnas syften.

Styrelsen har rätt att befullmäktiga ombud att företräda Utgivarna gentemot myndigheter, domstolar och övriga utomståendesamt att i övrigt föra Utgivarnas talan.

§ 7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Styrelsen utser och entledigar verkställande direktör som svarar för Utgivarnas löpande verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar.

§ 8 RÄKENSKAPER, REVISION
Utgivarnas verksamhets- och räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår.
För varje verksamhetsår ska styrelsen avge förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning. Denna ska årligen, senast den 1 april påföljande år, stå till revisorernas förfogande.
Granskning av Utgivarnas räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs av två revisorer av vilka minst en ska vara auktoriserad, jämte lika antal suppleanter varav också minst en ska vara auktoriserad. Revisorerna utses på ordinarie föreningsmöte för tiden till och med nästa ordinarie föreningsmöte.
Revisorerna ska före den 1 maj avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt lämna rapport till styrelsen.

§ 9 FÖRENINGSMÖTEN
Ordinarie föreningsmöte hålls varje år före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till ordinarie föreningsmöte ska ske minst tre veckor före mötet genom brev med post eller e-post.
Minst en vecka före ordinarie föreningsmöte ska föredragningslista, upptagande de ärenden som därvid ska förekomma, jämte tillhörande dokumentation, tillställas medlemmarna.
Extra möte hålls när styrelsen anser det befogat eller när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen för visst angivet ändamål gör framställning om detta hos styrelsen. Kallelse utfärdas i samma ordning som till ordinarie möte.
Påfordrar ärenden skyndsam behandling får extra möte sammanträda tidigast tre dagar efter utfärdad kallelse, som i sådant fall kan ske genom e-post eller liknande.
När det för giltighet av beslut krävs att detta fattas på två på varandra följande möten, ska kallelse till det andra mötet inte ske innan det första hållits.

§ 10 MÖTESÄRENDEN
Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande.
På möte ska upprättas och godkännas förteckning över de närvarande röstberättigade med angivande av deras röstetal. Mötet kan besluta att sådan förteckning inte ska justeras förrän behov av detta uppkommer.
Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma i nedan angiven ordning:
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
5. Styrelsens förvaltningsberättelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för föregående års förvaltning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för sådan särskild juridisk person som omnämns i § 3 för föregående års förvaltning och utseende av de representanter som ska företräda föreningen vid bolagsstämman.
11. Framställningar från styrelsen.
12. Ärende som medlem senast tre veckor före mötet hos styrelsen skriftligen anmält till handläggning vid mötet.
13. Bestämmande av avgifter för följande år i enlighet med § 4.
14. Bestämmande av ersättning till ordförande, vice ordförande och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter för var och en av dessa.
16. Val av styrelsens ordförande.
17. Val av revisorer och suppleanter för dem.
Ärende som inte sammanhänger med något av de ärenden som är upptagna på föredragningslistan, får upptas till beslut om samtliga närvarande är eniga om detta.

§ 11 RÖSTRÄTT
På föreningsmöte har varje medlem rätt att företrädas av ett ombud. På anmälningssedeln till föreningsmötet ska anges vem som ska utöva medlemmens rösträtt. Anmälningssedeln ska, för att medlemmen ska kunna utnyttja sin rätt, vara Utgivarnas kansli tillhanda senast kl 12 dagen före föreningsmötet. Medlem ska representeras av en person som har en ledande befattning i företaget.
Vid föreningsmöte har medlemmarna sammanlagt 1000 röster. Dessa fördelas i proportion till varje medlems andel av de under föregående året totalt erlagda årsavgifterna till Utgivarna. Vid val av mötets ordförande och justeringsmän, vilka utses genom omröstning bland de närvarande ombuden, har dock varje ombud en röst var.
Oavsett rösträtt har varje ombud yttrande- och förslagsrätt.
Omröstning sker öppet, men val verkställs med slutna röstsatta sedlar om någon begär det.

§ 12 PÅFÖLJD VID BROTT MOT STADGAR OCH BESLUT
Bryter medlem mot dessa stadgar eller avtal, som av medlemmen med styrelsens godkännande eller av föreningen på dennes vägnar blivit behörigen ingånget eller mot mötes eller styrelsens i enlighet med dessa stadgar fattade beslut, kan medlemmen ådömas skadestånd eller uteslutas ur föreningen. Båda dessa påföljder kan förekomma samtidigt.
Fråga om skadestånd och uteslutning avgörs, sedan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig, av styrelsen som även bestämmer skadeståndsbeloppet.
Medlem har rätt att besvära sig över styrelsens beslut hos föreningsmöte. Besvären ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor efter det att styrelsens beslut blivit känt för medlemmen.

§ 13 FÖRENINGENS FONDER
Föreningen ska ha en dispositionsfond. Till dispositionsfonden förs vid varje års slut det eventuella överskott av föreningens verksamhet som uppstått under året. Dispositionsfondens medel får tas i anspråk för sådana särskilda ändamål som beslutas av styrelsen.

§ 14 KRIG OCH LIKNANDE FÖRHÅLLANDEN
Vid krig och motsvarande förhållanden gäller följande.
Om på grund av rådande förhållanden ordinarie föreningsmöte inte kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och föreningsmöte åter hålls, att medlemmarnas avgifter ska erläggas i enlighet med de normer som senast fastställdes vid föreningsmötesbeslut samt att de personer som genom föreningsmötesbeslut senast utsetts till styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och suppleanter samt ledamöter i valberedning ska anses ha fått sina uppdrag förlängda.

§ 15 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För ändring av dessa stadgareller för upplösning av Utgivarna fordras antingen enhälligt beslut av samtliga vid ordinarie föreningsmöte närvarande röstberättigade ombud eller minst tre fjärdedels majoritet av avgivna röster vid ettvart av två efter varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Vid fråga om Utgivarnas upplösning ska ett av dessa vara ordinarie föreningsmöte.

§ 16 TILLGÅNGARNA VID UPPLÖSNING
I händelse av Utgivarnas upplösning ska föreningens tillgångar, sedan dess förpliktelser infriats, fördelas bland dess dåvarande medlemmar i förhållande till summan av vad var och en under de senaste fem åren har inbetalat i avgifter. Föreningsmötet har även rätt att utan samband med föreningens upplösning, och i samma ordning som anges i § 15, och med samma fördelning som ovan, besluta att föreningens fondmedel helt eller delvis ska utskiftas till medlemmarna.

§ 17 SKILJENÄMND
Tvist mellan medlem å ena sidan och Utgivarna å andra sidan ska avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljeförfarande. Om tvisteföremålets värde är lägre än 10 prisbasbelopp ska tvisten avgöras av en skiljeman som parterna enas om. Om enighet om val av skiljeman ej uppnås ska denne utses av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Platsen för skiljeförfarandet är Stockholm om ej annat anges.

Hans Larsson
Om oss