Justitiekanslern (JK) underkänner i mycket starka ordalag tingsrättens dom att staten skall betala skadestånd till en person som medverkade i dokumentären Vaccinkrigarna som sändes i SVT.
” En person som har trätt ut på samhällsdebattens arena ska inte själv kunna bestämma huruvida en granskning ska ske eller vad en sådan granskning ska innehålla.” skriver JK i en utvecklande text till det tidigare framförda kravet att domen skall överklagas av hovrätten.

JK:s uppfattning ligger helt i linje med det som Utgivarna framförde i samband med att tingsrättens om blev känd.
Inte minst när det gäller att hedra det svenska självreglerande systemet:
Enligt staten är det befintliga skydd som erbjuds – i form av det
grundlagsskyddade regelsystemet, Granskningsnämnden och det medieetiska
självregleringssystemet bestående av MO, ME och YEN – adekvat och effektivt.”

– Det är positivt att JK så tydligt ställer sig bakom det svenska regelverket som i så många år tjänat den svenska tryckfriheten, den journalistiska granskningen och det offentliga samtalet, säger Utgivarnas vd Robert Olsson.

Tingsrättens dom resonerade åtskilligt om journalistiska arbetsmetoder inför publicering och kom till slutsatsen att det svenska skyddet i relation till Europakonventionen är bristfälligt i förhållande till den personliga integriteten.
JK underkänner i alla delar det resonemanget:
” Det är många gånger endast genom undersökande journalistik som allvarliga missförhållanden och andra förhållanden av allmänt intresse kan uppdagas.
Det kan enligt statens mening inte vara på det sättet att granskande journalistik kräver ett samtycke från den som skildras eller porträtteras för att inte utgöra ett ingrepp i rätten till privatliv”
skriver JK i sitt överklagande.

I dokumentären användes dold inspelningsutrustning vilket tingsrätten i sin dom uppehöll sig kring. Justitiekanslern gör ett tydligt ställningstagande för rätten att journalistiskt använda sig av den arbetsmetoden:

Att kriminalisera eller på annat sätt skydda enskilda mot allt användande av dold inspelningsutrustning vore enligt statens mening helt omotiverat eftersom det i huvudsak är det som framgår av dolda inspelningar som är integritetskänsligt för den enskilde.”

– JK går i sitt överklagande till försvar för de journalistiska arbetsmetoderna och för mediernas grundlagsskyddade rätt, även om tingsrättens dom specifikt riktade sig mot statens tillkortakommande, och det känns både bra och mycket relevant, säger Robert Olsson.

JK kräver dessutom att målet ska avgöras efter huvudförhandling då de ” principiellt viktiga rättsfrågor som målet innefattar bör belysas vid en huvudförhandling där såväl parterna som hovrättens ledamöter har möjlighet att reda ut eventuella oklarheter och ställa uppföljande frågor.”

För ytterligare information:

Anne Lagercrantz, ordförande Utgivarna              072 1950956
Viveka Hansson, vice ordförande Utgivarna         070 6524502
Thomas Mattsson, vice ordförande Utgivarna      070 7145945
Kerstin Neld, vice ordförande Utgivarna               070 5704108
Robert Olsson, vd Utgivarna                     070 6615087

I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.

 

Pressmeddelande: ÅSA RYDGREN NY VD FÖR UTGIVARNA
Uttalande från Utgivarna: GE INTE VIKA FÖR ANTIDEMOKRATISKA KRAFTER